Dərslər

Dünya iqtisadiyyatı

1. MÖVZU: Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

2. MÖVZU: Dünya kapitalizminin tarixi inkişaf mərhələləri

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

3. MÖVZU: Dünya əhalisi və onun inkişaf xüsusiyyətləri

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

4. MÖVZU: Dünyanın resursları və ekologiyası

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

5. MÖVZU: Dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı bəzi nəzəri mülahizələr

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

6. MÖVZU: Dünyanın kənd təsərrüfatı və onun inkişaf xüsusiyyətləri

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

7. MÖVZU: Dünya sənayesi və onun inkişaf xüsusiyyətləri

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

8. MÖVZU: Dünya xidmətləri və onların inkişaf xüsusiyyətləri

Mövzunun dərslik üzrə xülasəsi

9. MÖVZU: Dünyada nəqliyyat və kommunikasiya

10. MÖVZU: Dünyada şəhərlər və şəhər iqtisadiyyatları

11. MÖVZU: Dünyanın istehlakı

12. MÖVZU: Beynəlxalq ticarət və investisiya

13. MÖVZU: Beynəlxalq ticarətin strukturu

14. MÖVZU: İnkişaf etməkdə olan dünyada inkişaf və geriqalmışlıq

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Sillabus

1. MÖVZU: Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasının əsas mərhələləri

Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında ümumi məlumat

2. MÖVZU: Azərbaycan iqtisadiyyatının makroiqtisadi təhlili

Dünya Bankı, Azərbaycan         Dünya İqtisadi Forumu, Azərbaycan        2017-ci il üzrə makroiqtisadi göstəricilər

3. MÖVZU: Azərbaycan iqtisadiyyatının sektorlar üzrə təhlili

Pambıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi           İpəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyi

4. MÖVZU: Azərbaycan iqtisadiyyatının regional təhlili

5. MÖVZU: Azərbaycanın enerji ehtiyatları və onlardan istifadənin mövcud vəziyyəti

6. MÖVZU: Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin əsas xüsusiyyətlər

İqtisadiyyat Nazirliyi       Maliyyə Nazirliyi       Mərkəzi Bank         Vergilər Nazirliyi

7. MÖVZU: Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesi

8. MÖVZU: Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

Azərbaycanın geoiqtisadi atlası

9. MÖVZU: Azərbaycan iqtisadiyyatı beynəlxalq hesabatlarda

10. MÖVZU: Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri

İlham Əliyev, “Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi”, Dünya İqtisadi Forumu
  Azərbaycan 2020             Strateji Yol Xəritəsi            Strateji Yol Xəritəsi-tam mətn