Dr. Elşən BAĞIRZADƏ

Əsas səhifə » Elmi əsərlər

Elmi əsərlər

Dissertasiyalar

BAĞIRZADƏ, E.R. (2003). Bazar iqtisadiyyatı səraitində iqtisadiyyatın transformasiya olunmasının hüquqi əsasları. Bakalavr İşi, Bakı: ADİU, 77s.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2005). Bazar şəraitində aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi məsələləri. Magistr Dissertasiyası, Bakı: ADİU, 130s.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2013). Qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın leqallaşdırılmasının əsas istiqamətləri. İqtisad üzrə Fəlsəfə Doktorluğu Dissertasiyası, Bakı: ADİU, 163 s.

Kitab / kitab bölmələri

HACIZADƏ, E.M., BAĞIRZADƏ, E.R.(2011). Azərbaycan İqtisadiyyatının Dünyadakı Reytinqi. Bakı: Elm, 127s.

BAĞIRZADE, E.R. (2014). Azerbaycan-Türkiye ortak ekonomik projelerinin stratejik önemi ve bölgesel yansımaları. “Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış” kitabı (Ed. Prof. Dr. Okan Yeşilot). İstanbul: Yeditepe Yayınevi, ss.201-227.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2015). Böyük İqtisadi Ensiklopediya. Cilt VII, Çoxsaylı müəlliflərdən biri, (Red. Akademik Ziyad Səmədzadə), Bakı: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Müxtəlif bölmələr.

Məqalələr

Milli resenziyalı jurnallar

BAĞIRZADƏ, E.R. (2006). Gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsinin ÜDM metodu və ondan istifadə imkanları. Milli iqtisadiyyatın problemləri məqalələr toplusu, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, IV Buraxılış, ss.65-72.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2007). Gizli iqtisadiyytaın kəmiyyət qiymətləndirməsinin Gutmann metodu və Azərbaycan üzrə tətbiqi imkanları. Milli iqtisadiyyatın problemləri məqalələr toplusu, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, II Buraxılış, ss.43-55.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2007). Gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsinin monetar yanaşma metodları. ADİU İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı,  No.1-2, ss.256-263.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2008). Azərbaycan gizli iqtisadiyyatının leqallaşdırılması zəruriliyi: fərqli yanaşmalar və kəsişən baxışlar. ADİU İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı, 3-4 (2007), ss.153-160

CAN, R., BAĞIRZADƏ, E.R. (2010). Regional inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsində inkişaf agentliklərinin rolu: dünya təcrübəsi və istifadə imkanları. ADİU İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı, No.3, ss.59-70.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2010). Türkiyə Respublikası 87 yaşında: Türkün “Yenidən Doğuş Layihəsi”nin Mövcud Sosial-iqtisadi Uğurlarına Bir Baxış. AR Vergilər Nazirliyi, Azərbaycanın Vergi Xəbərləri jurnalı, No.10, ss. 46-61.

BAĞIRZADƏ, E.R. (2011). Azərbaycanda qeyri-rəsmi (gizli) iqtisadiyyatın leqallaşdırılması siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər. AR Vergilər Nazirliyi, Azərbaycanın Vergi Xəbərləri Jurnalı, No.12, ss.169-192.

TUNA, G., TUNA, V.E., BAĞIRZADE, E.R. (2011). Uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye, Yunanistan ve ABD üzerine ampirik bir uygulama. Azərbaycanın Vergi Xəbərləri Jurnalı, 6/2011, ss.73-86

BAĞIRZADƏ, E.R. (2012). Gizli (qeyri-rəsmi) iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsi: obyektiv zərurilik və metodoloji yetərsizlik. Azərbaycanın Vergi Jurnalı, 1/2012, ss. 117-142.

MURADOV, A., BAĞIRZADƏ, E. (2016). “Thomson Reuters”ə çıxış universitetlərin dünya elminə inteqrasiyasını sürətləndirəcəkdir. AR Maliyyə Nazirliyi, “Maliyyə və uçot” jurnalı, 2016/1, s.38-41.

Beynəlxalq resenziyalı jurnallar

BAĞIRZADE, E.R. (2006). Kayıtdışı Ekonominin Temel Özendirici Faktörlerinden Biri Gibi Yolsuzluk ve Onunla Mücadelenin Azerbaycan Girişimleri. AKADEMİK BAKIŞ Hakemli Sosyal Bilimler E-DERGİSİ, İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk Dünyası Fakülteleri Celalabat – Kırgızistan, Sayı 11.  [istinadlar]

ТАГИЕВ, Н., ЭФЕНДИ, Е, БАГИРЗАДЕ, Э.Р.  (2009). Метод Танци для количественной оценки теневой экономики и возможности его применения в Азербайджане. Институт экономических исследований Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, “Экономика. Финансы. Исследования”, No. 3(15), c. 145-156.

BAĞIRZADE, E.R. (2010). Türk Cumhuriyetleri Arasında Ticari İşbirliği: Mevcut Durum ve Perspektifler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı 41, ss.41-60.

BAĞIRZADE, E.R. (2011). Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomisi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, Güz,  ss.277-313.

BAĞIRZADE, E.R. (2012). İktisat biliminde kayıtdışı ekonomi araştırmaları üzerine. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.34-52.  [istinadlar]

BAĞIRZADE, E.R. (2012). Kayıtdışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım Sorunu: Makroiktisat Kapsamlı Kavramsal Analiz. Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi, Sayı 18, ss.195-223.   [istinadlar]

BAĞIRZADE, E.R. (2015). Kayıtdışı Sektörün Ekonomideki Rölü Tartışmaları Üzerine: Bir Literatür Taraması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 14, Kış, ss.39-54.  [istinadlar] 

MURADOV, A., BAĞIRZADE, E.R. (2015). Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Analiz. Yeni Türkiye Dergisi, Kafkaslar Özel Sayısı – VI, ss.39-53.

Məruzələr

BAĞIRZADƏ, E. (2009). Müstəqil Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi siyasətin leqallaşşdırma aspektləri. “Heydər Əliyev İqtisadi İnkişaf Strategiyasının Təntənəsi”mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri, Bakı: İqtisad Universiteti, ss.141-145. [istinadlar]

BAĞIRZADE, E.R. (2010). Türk cumhuriyetleri arasında ticari işbirliği: Mevcut durum ve perspektifler. 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı & Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ss. 13-30. [istinadlar]